Ida Amrén Studentrekryterare / Utbildningsledare IT-Säkerhetstekniker och Behandlingspedagog npf 0381 362 77
Mike Schneider Huvudlärare / IT-säkerhetstekniker 0381 422 19

Kurser

Administration Linux (15 Yh-poäng)

Kursen ger förståelse för Linux uppbyggnad och kunskaper för att kunna utföra enklare administrativa uppgifter både via det grafiska gränssnittet och textbaserad terminal. Du lär dig att installera program både från programbibliotek och källkod, hantera systemtjänster och utföra enklare felsökning. Efter genomgången kurs kan du nyttja Linux som ett desktop-OS.

Administration Windows Server 2016 (15 Yh-poäng)

Kursen ger dig grundläggande kunskap om vad ett serveroperativsystem är och vilken roll Windows Server 2016 spelar inom en nätverskinfrastruktur. Du lär dig att implementera Server Images, användar- och grupphantering med Active Directory Domain Services (ADDS) och Group Policy, fjärråtkomst, datasäkerhet och grundläggande övervakning av operativsystemet. Efter genomgången kurs kan du upprätthålla en Windows Server 2016 infrastruktur.

Datanätverk, Introduktion (55 Yh-poäng)

Efter genomgången kurs kan du redogöra för datornätverks uppbyggnad, hur kommunikation sker, samt olika typer av LAN och WAN. Du får kunskap om olika anslutnings och relevanta kabel- och kontakttyper. Du kommer även kunna konfigurera routrar, routingprotokoll samt använda accesslistor för att begränsa åtkomst. Du kan administrera och felsöka switchar samt protokollen STP, VLAN och VTP. Kurser ger dig kompetens att planera, implementera, hantera samt felsöka olika anslutnings- och routingprotokoll samt kunskap att planera för att med NAT och PAT sammankoppla ett LAN med Internet.

Programmering C# (15 Yh-poäng)

Kursen ger kunskaper i att använda utvecklingsverktyget Visual Studio för att utveckla mjukvara i språket C#. Du får lära dig att använda C# språkets enkla datatyper, villkorssatser, loopar, felhantering och samlingar. Kursen innehåller även objektorientering med klasser, arv, interface, events, och delegates för att skapa objektrienterade händelsestyrda program.

Datasäkerhet 1: Windows Säkerhet (20 Yh-poäng)

Du lär dig att minimera attackytan, säkra upp systemtjänster och minimera risken för att ett hackerangrepp skall lyckas. I kurser lär du dig hur du utnyttjar brandväggsregler och andra tekniker för att öka säkerheten på datorn utan att påverka användbarheten av systemet. Efter genomgången kurs kan du konfigurera ett Windowssystem för att härda operativsystemet och installerade tjänster.

Datasäkerhet 2: Linux Säkerhet (20 Yh-poäng)

Kursen hjälper dig att minimera attackytan, säkra upp systemtjänster och minimera risken för att ett hackerangrepp skall lyckas. Du lär dig att utnyttja t.ex. SELinux och brandväggsregler för att öka

säkerheten på datorn utan att påverka användbarheten av systemet Efter genomgången kurs kan du  konfigurera ett Linuxsystem för att härda operativsystemet och installerade tjänster

Lärande i arbete - LIA 1 (50 Yh-poäng)

I den första praktikkursen ingår medverkan i den dagliga verksamheten vid praktikplatsen med stöd av handledare och övrig personal. Du deltar i det dagliga arbetet vilket kan omfatta löpande arbetsuppgifter, internkurser, personalmöten osv. Du kommer under kursen gång få ökad grad av ansvarstagande inom ett ansvarsområde, arbetsuppgift och viss tid för arbete med projektuppgift.

Shellscripting Grund (10 Yh-poäng)

Efter genomgången kurs har du kunskap om vad en kommandotolk är samt kan skriva enklare scripts i Bash. Du lär dig utföra enklare uppgifter automatiserat via Shellscripts samt grundläggande programmerings/scriptingkommandon och syntax (while, if, for).

 

Nätverkssäkerhet 1 Grundkurs (20 Yh-poäng)

Kursen ger dig kunskap om de grundläggande säkerhetsbegreppen. Efter kursen kommer du ha de färdigheter som behövs för installation, felsökning och övervakning av nätverksenheter för att bibehålla integritet, konfidentialitet och tillgänglighet av data och enheter. Detta ger dig sammantaget kunnande att tillgodose den växande efterfrågan på professionell nätverkssäkerhet.

Nätverkssäkerhet 2 Etisk hacking (20 Yh-poäng)

Kursen ger djupgående kunskaper om säkerhetsrisker i olika aspekter av ett nätverk. Från fysisk säkerhet till säkerhet av datornätverket och anslutna enheter. Kursen ger vidare grundläggande kunskap av de vanliga angreppssätten mot Windows och Linuxsystem. Du lär dig att analysera angreppsarter mot ett nätverk. Kursen är en grundkurs som lägger grunden till de andra kurserna inomnätverkssäkerhet.

Nätverkssäkerhet 3 Penetrationstestning av nätverk (25 Yh-poäng)

Kursen ger kunskaper om hur angrepp mot olika typer av nätverkstjänster sker och vilka verktyg som används. Du lär sig att spåra och skydda mot nätverksangrepp. Efter kursen kan du använda Linux distributionen BackTrack

Nätverkssäkerhet 4: IPS/IDS (15 Yh-poäng)

Kursen ger kunskaper om hur IPS/IDS-system används för att skydda nätverket och anslutna enheter. Du lär dig konfiguration, administration och felsökning av olika IPS och IDS­system och kan efter kursen planera och implementera IPS/IDS system.

Nätverkssäkerhet 5: Molnsäkerhet (15 Yh-poäng)

Kursen ger dig kunskaper om hur data och överföring kan skyddas när informationen lämnar företaget. Du lär dig att använda datakryptering, transmissionskryptering och nyckelhantering i molnbaserade miljöer. Efter kursen kan du identifiera säkerhetsrisker vad gäller dataintegritet, dataspridning och konfidentialitet när viktiga data samlas i molntjänster utanför företagets kontroll. Övergripande juridiska aspekter berörs också i kursens innehåll.

Virtuella System (15 Yh-poäng)

Du får kunskap om de energimässiga, kostnadsmässiga och säkerhetsmässiga fördelar och nackdelar som finns med virtuella system. Du får färdigheter i att kunna installera, konfigurera och administrera virtuella system. Du lär dig rollen av de virtuella systemen i ett modernt nätverk.

Projektledning, Entreprenörskap och ITIL (15 Yh-poäng)

Kursen ger kunskap i ITIL, som är ett processinriktat arbetssätt som används inom IT-organisationer och efter genomgången kurs skall du kunna utarbeta affärsidéer med hänsyn till marknaden, finna målgrupper, definiera en produkt och driva igenom en affärsidé. Du kommer förstå och kunna redogöra för både entreprenörs- och konsultrollen med utgångspunkt från ekonomiska, affärsmässiga och sociala förhållanden. Du lär dig hur du kan arbeta strukturerat i projektform på ett företagsmässigt vis. Kursen förbereder dig för arbete i arbetslivet, inom projekt och i rollen som egenföretagare

Examensarbete (20 Yh-poäng)

Syftet med kursen är att befästa och utveckla färdigheter inom ett avgränsat kunskapsområde som är centralt för utbildningen och teknikområdet. Examensarbetet, som kan utföras enskilt eller i grupp, redovisas med strukturen som i en teknisk rapport. Ämnet kan hämtas från praktikfall

under LIA, med utgångspunkt från ett beställningsuppdrag från ett av våra samarbetsföretag eller annat fenomen som den enskilde eller gruppen önskar belysa.

 

Lärande i arbete - LIA 2 (50 Yh-poäng)

I den andra praktikkursen ingår medverkan i den dagliga verksamheten vid praktikplatsen med stöd av handledare och övrig personal. Du deltar i det dagliga arbetet vilket kan omfatta löpande arbetsuppgifter, internkurser, personalmöten osv. Du kommer under kursen gång ökat ansvar för att hantera ett ansvarsområde med tillhörande arbetsuppgifter. Du kommer också få tid att arbeta med ditt examensarbete.